• Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym

  Beneficjenci:

  Podmiot utworzony przez co najmniej dwóch producentów, wytwarzających produkty rolne lub środki spożywcze w ramach systemów jakości, zwany dalej „zespołem promocyjnym”;

  Zespołem promocyjnym jest w szczególności:
  Grupa Producentów, Organizacja Producentów, Organizacja międzybranżowa, Organizacja branżowa, Konsorcjum, Stowarzyszenie, kółko rolnicze, Rolnicze zrzeszenie branżowe, Spółdzielnia, Izba gospodarcza.

  Stawka pomocy:

  70% kosztów kwalifikowalnych

  Warunki:

  Pomoc może być przyznana zespołowi promocyjnemu, którego członkowie uczestniczą w wytwarzaniu produktu rolnego lub środka spożywczego przeznaczonego do spożycia przez ludzi wytwarzanego w ramach systemów jakości.