❗❗Od 15 października do 13 listopada 2018 rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich❗❗ premia w wysokości 100 tyś złotych
'' Czy macie już pomysł na otwarcie działalności pozarolniczej? '' z miłą chęcią podpowiemy jak zdobyć premie na jej założenie :)

 

Kto może ubiegać się o wsparcie (podstawowe warunki)

- osoba fizyczna, która podlega jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
Pomoc może być również przyznana beneficjentowi albo małżonkowi beneficjenta poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem o ile nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa.

1) beneficjent od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych;2) podmioty ubiegające się o pomoc nie mogą być wspólnikami spółki wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego;

3) gospodarstwo rolne, w którym pracuje rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika jest położone na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w miejscowości znajdującej się na terenie:
gminy wiejskiej lub
gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub
gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców,

4) rolnikowi albo jego małżonkowi, albo współposiadaczowi gospodarstwa przyznano jednolitą płatność obszarową, na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, do użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa za rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy lub za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Warunki opisane w pkt. 3 i 4 nie dotyczą beneficjentów albo małżonków beneficjenta poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem.


Pytacie na co możecie otrzymać premie w kwocie 100 tyś złotych na założenie działalności pozarolniczej

Firma założona dzięki uzyskanemu wsparciu może zajmować się m.in. sprzedażą detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem, prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi, czy działalnością weterynaryjną, usługi kosmetyczne, fryzjerskie, wynajem maszyn i urządzeń, firma budowlana, warsztat samochodowy, usługi transportowe, lawety, usługi gastronomiczne, produkcja różnego rodzaju wyrobów, różne formy sprzedaży.

Wsparcie można wykorzystać na: budowę, modernizację lub przystosowanie obiektów, zakup maszyn i urządzeń, a także sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Lista działalności na jakie możecie uzyskać premie jest długa, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. My już pierwsze wnioski opracowujemy 😀Zapraszamy na konsultacje, pomożemy zgromadzić dokumentacje, napisać wniosek, biznesplan 😀

Zapraszamy do współpracy 😀

 

Doradcy inwestycyjni:

Grzegorz Przysucha – tel. 509753997, 508490609

Karolina Szałas – tel. 506960114

100 tys. zł bezzwrotnej premii dla młodych rolników -
wnioski można składać od 29 czerwca do 30 lipca 2018 r.

 

O premię może starać się osoba fizyczna, która m.in.:

 • w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat;
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • posiada kwalifikacje zawodowe wynikające z posiadanego wykształcenia albo wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie, bądź zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;
 • przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha;
 • przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do zrealizowania tego biznesplanu w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
 • najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako kierujący prowadzenie gospodarstwa:
  • o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, a w województwach o niższej średniej - co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie oraz nie większej niż 300 ha;
  • którego wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 13 000 euro i nie większa niż 150 000 euro.

FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY:

Premia w wysokości 100 000 zł płatna w II ratach:

 • I rata – 80% całkowitej wartości pomocy – 80 000 zł (wniosek o płatność I raty składa się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
 • II rata – 20% całkowitej wartości pomocy – 20 000 zł (wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.).

W celu szczegółowych informacji związanych z doradztwem inwestycyjnym i specjalistyczną pomocą w opracowaniu wniosków o dotacje prosimy o kontakt z:

Doradcy inwestycyjni:

Grzegorz Przysucha – tel, 509753997, 508490609,

Karolina Szałas – tel. 506960114

Nawet 900 tys. zł na inwestycje w "Modernizację gospodarstw rolnych"-

Wnioski o pomoc można składać od 28 czerwca.

 

          O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, których gospodarstwa mają ściśle określoną wielkość ekonomiczną. I tak w przypadku inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi być nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 250 tys. euro. Natomiast jeżeli rolnik planuje inwestycje związane z produkcją mleka krowiego (obszar B) czy bydła mięsnego (obszar C) wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro. Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie wnioskujących. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 10 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego z wspólnie wnioskujących rolników osiągnie wartość co najmniej 10 tys. euro.

          Wsparcie przyznawane jest w postaci dofinansowania poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

          Wysokość wsparcia zależy od rodzaju inwestycji i wynosi maksymalnie w całym okresie realizacji PROW 2014 - 2020:

 • 900 tys. zł w przedsięwzięciach związanych z rozwojem produkcji prosiąt;
 • 500 tys. zł dla operacji w rozwój produkcji mleka krowiego lub rozwój produkcji bydła mięsnego.

W celu szczegółowych informacji związanych z doradztwem inwestycyjnym i specjalistyczną pomocą w opracowaniu wniosków o dotacje prosimy o kontakt z:

Doradcy inwestycyjni:

Grzegorz Przysucha – tel, 509753997, 508490609,

Karolina Szałas – tel. 506960114

Restrukturyzacja małych gospodarstw -

wnioski można składać od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r.

 

Premia w wysokości 60 000 zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 000 euro), płatna w II ratach:

 • I rata - 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 000 zł (wniosek o płatność I raty składa się w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
 • II rata - 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 000 zł (wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.).

By umożliwić większej liczbie rolników skorzystanie z premii na "Restrukturyzację małych gospodarstw", w tegorocznym naborze złagodzono niektóre kryteria przyznawania tego wsparcia w porównaniu z poprzednimi naborami. W tym przypadku chodzi o skrócenie okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

W tegorocznym naborze wystarczy by rolnik był ubezpieczony w pełnym zakresie, nieprzerwanie, przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy oraz by w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadził działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Bez zmian pozostały inne kryteria ubiegania się pomoc np. wymagana powierzchnia gospodarstwa - jego minimalna wielkość to 1 ha czy wielkość ekonomiczna gospodarstw - mniejsza niż 10 tys. euro.

Rolnik zobowiązany jest również, tak, jak w poprzednich naborach, do przygotowania biznesplanu i zrealizowania go. Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie. Wnioskom przyznane zostaną punkty na podstawie kryteriów wyboru operacji a suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.

W celu szczegółowych informacji związanych z doradztwem inwestycyjnym i specjalistyczną pomocą w opracowaniu wniosków o dotacje prosimy o kontakt z:

Doradcy inwestycyjni:

Grzegorz Przysucha – tel, 509753997, 508490609,

Karolina Szałas – tel. 506960114

 

Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Zgodnie z przepisami, o pomoc może ubiegać rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Pomoc może być również przyznana beneficjentowi poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem.

Przedmiotową pomoc przyznaje się, m.in. jeżeli:

1. Beneficjent od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych.

2. Gospodarstwo rolne, w którym pracuje rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika:
• ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 000 euro,
• jest położone w miejscowości znajdującej się na terenie:
- gminy wiejskiej lub
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców,

3. W roku złożenia wniosku lub co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano rolnikowi albo jego małżonkowi, albo współposiadaczowi gospodarstwa jednolitą płatność obszarową, na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, do użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa.

Warunki opisane w pkt. 2 i 3 nie dotyczą beneficjentów poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem.

Kryteria wyboru premiować będą:

• operacje realizowane przez beneficjenta, który w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy miał nie więcej niż 40 lat (3 punkty),
• innowacyjność operacji w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności (2 punkty),
• operacje realizowane przez beneficjenta poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem (2 punkty),
• operacje realizowane w gminach o wysokim poziomie bezrobocia w województwie (0-2 punkty),
• operacje, które przewidywać będą utworzenie, poza etatem przewidzianym dla beneficjenta, dodatkowy miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (3-4 punkty),
• operacje realizowane przez beneficjentów posiadających kwalifikacje zawodowe z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej (1 punkt).

Zobowiązania beneficjenta

Decyzję o przyznaniu pomocy wydaje się, z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, następujących warunków:

• rozpoczęcia realizacji biznesplanu,
• zarejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych,
• zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, z tytułu wykonywania działalności,
• zaprzestania podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
• terminowe złożenie wniosku o płatność pierwszej raty pomocy.

Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach:

I - w wysokości 80% premii - po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;
II - w wysokości 20% premii - po realizacji biznesplanu.

Zakres wsparcia:

Biznesplan musi zapewniać zgodność szacunkowych wartości planowanych inwestycji w środki trwałe z cenami rynkowymi. Inwestycje objęte operacją powinny dotyczyć wyłącznie zakupu nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia. Zgodnie z przepisami rozporządzenia wydatki powinny stanowić co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej w kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy.

W celu szczegółowych informacji związanych z doradztwem inwestycyjnym i specjalistyczną pomocą w opracowaniu wniosków o dotacje prosimy o kontakt tel. z: Grzegorz Przysucha 509-753-997 lub Karolina Szałas 506-960-114

Nabór już wkrótce koniec marca 2017

WARUNKI PRZYZNAWANIA POMOCY:

Premia może zostać przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, który m.in.:

• jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:
- gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami lub
- nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,
o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro;

prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb;
• jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku;
podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie prowadził innej działalności gospodarczej;
• przedłożył biznesplan i zobowiązał się do jego realizacji w ciągu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY:

Premia w wysokości 60 tysięcy zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro), płatna w II transzach:

I rata - 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 000 złotych (wniosek o płatność I raty składany w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
II rata - 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 000 złotych (wniosek o płatność II raty składany po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy).

Pomoc przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz.

W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.

PRZEZNACZENIE POMOCY:

Premia przyznawana jest na operację:

obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
• która ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa;
- do co najmniej 10 tys. euro,
- co najmniej o 20 % w stosunku do wielkości wyjściowej;
w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.

Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy.

Inwestycje w środki trwałe:

• mogą dotyczyć wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia;
• w przypadku inwestycji budowlanej, może być uwzględniona wyłącznie inwestycja, która będzie położona na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub beneficjenta, lub która stanowi przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego;
inwestycji w środki trwałe nie finansuje się z innych środków publicznych.

Pomoc nie może zostać przeznaczona na:

• prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
• prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej (hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych).

KOLEJNOŚĆ PRZYSŁUGIWANIA POMOCY:

Zależy od sumy punktów przyznawanych wg następujących kryteriów wyboru:
a) docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:
• powyżej 20 tys. euro - 5 punktów,
• 16 tys. - 20 tys. euro - 3 punkty,
• 12 tys. - 16 tys. euro - 1 punkt;
b) kwalifikacje zawodowe (od 1 do 5 pkt);
• stopień naukowy doktora z dziedziny nauk rolniczych lub weterynaryjnych – 5 pkt
• studia wyższe rolnicze – 5 pkt
• studia wyższe nierolnicze oraz co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie
lub studia podyplomowe w zakresie związanym z działalnością rolniczą – 5 pkt
• kwalifikacje na poziomie technika (zawody rolnicze) – 5 pkt
• kwalifikacje na poziomie zasadniczym zawodowym (zawody rolnicze) – 4 pkt
• tytuł wykwalifikowanego robotnika lub tytuł mistrza, lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza (zawody rolnicze) oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie –3 pkt
• wykształcenie średnie nierolnicze oraz co najmniej 4-letni staż pracy w rolnictwie – 2 pkt
• wykształcenie zasadnicze zawodowe nierolnicze oraz co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie – 1 pkt
c) rodzaj planowanej produkcji (od 2 do 4 pkt);
• uczestnictwo w unijnym lub krajowym systemie jakości – od 2 do 4 pkt
• uprawa roślin wysokobiałkowych – 2 pkt
d) kompleksowość biznesplanu (od 0,5 do 3 pkt);
• inwestycja budowlana – 2 pkt
• udział w szkoleniach, korzystanie z usług doradczych – od 0,5 do 2 pkt
• udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych – po 2 pkt
• przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych – 1 pkt
• przetwarzanie produktów rolnych – 3 pkt
e) realizację celów przekrojowych (od 0,5 do 5 pkt);
• wpływ na udział zbóż w strukturze zasiewów (≤66%) – 0,5 pkt
• plan nawozowy z uwzględnieniem analizy chemicznej gleby oraz stosowanie tego planu – 2 pkt
• inwestycje w zakresie ochrony środowiska i klimatu – max 5 pkt
f) wiek wnioskodawcy - jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie ma więcej niż 40 lat - 3 punkty.
g) innowacyjność - max 2 pkt
• postęp biologiczny – 1 pkt
• organizacja produkcji – 1 pkt
• nowoczesne technologie produkcji – 1 pkt
• innowacyjny produkt – 1 pkt

Pomoc jest przyznawana jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 10 punktów.

W celu szczegółowych informacji związanych z doradztwem inwestycyjnym i specjalistyczną pomocą w opracowaniu wniosków o dotacje prosimy o kontakt tel. z: Grzegorz Przysucha 509-753-997 lub Karolina Szałas 506-960-114