• Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych

  Beneficjenci: osoby fizyczne

  Warunki kwalifikowalności:

  Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca jest beneficjentem „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” lub spełnia następujące warunki:
  • jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,
  • gospodarstwo rolne, ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro,
  • za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa,
  • gospodarstwo rolne, położone jest w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miejskowiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

  Rodzaj wsparcia: Premia w wysokości 100 000zł wypłacana w ratach: I rata – 80% kwoty pomocy II rata – 20% kwoty pomocy Pomoc będzie udzielana z tytułu podjęcia działalności pozarolniczej, w szczególności, w zakresie:
  • sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów nierolnych,
  • rzemiosła lub rękodzielnictwa,
  • turystyki wiejskiej,
  • przetwórstwa i sprzedaży produktów nierolnych,
  • świadczenia usług społecznych ogólnego interesu, w tym opieki nad dziećmi, nad starszymi, opieki zdrowotnej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi,
  • działalności informatycznej, komputerowej i elektronicznej, sprzedaży internetowej,
  • działalności architektonicznej i inżynierskiej, rachunkowości, usług księgowych i audytorskich, usług technicznych, działalności weterynaryjnej.

  Rozwój usług rolniczych

  Zakres wsparcia:

  Wsparcie dotyczy inwestycji dotyczących rozwoju działalności polegającej na świadczeniu usług rolniczych.

  Beneficjenci:

  osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

  Kwoty i stawki pomocy:

  W ramach działania stosowana będzie zasada de minimis.
  Maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych.
  Maksymalnie 500 000zł.