• Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

  Instrument wsparcia inwestycji związanych z rolniczym wykorzystaniem łąk i pastwisk oraz produkcją zwierzęcą, prowadzonymi zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

  Zakres wsparcia:

  • Zakup sprzętu do produkcji i zbioru roślin na trwałych użytkach zielonych, w tym urządzeń do usuwania drzew i krzewów oraz selektywnego usuwania chwastów i roślin inwazyjnych,
  • Wyposażanie pastwisk,
  • Budowa budynków inwentarskich i wyposażenia do produkcji zwierzęcej w celu rozwoju chowu zwierząt trawożernych, zapewniających racjonalne wykorzystanie użytków zielonych w gospodarstwie.

  Beneficjenci:

  rolnicy

  Kwoty i stawki wsparcia:

  • 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników,
  • 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji.

  Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć:
  • 200 tys. zł – jeśli na inwestycje niezwiązane z budową lub modernizacją budynków inwentarskich
  • 500 tys. zł – jeśli operacja obejmuje budowę, modernizację budynków inwentarskich lub adaptację innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie,