• Premie dla młodych rolników

  Rodzaj wsparcia: premia w wysokości 100 tys. zł na rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym wypłacana w 2 ratach:

  I rata (80% kwoty pomocy) – po spełnieniu przez beneficjenta warunków wsparcia, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji II rata (20% kwoty pomocy) – po prawidłowej realizacji biznesplanu

  Beneficjenci:

  Młody rolnik – osoba, która: nie ukończyła 40 roku życia, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako jedyny kierujący gospodarstwem, czyli w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy rozpoczęła urządzanie gospodarstwa, lecz do dnia złożenia tego wniosku nie prowadziła gospodarstwa jako kierujący. Urządzanie gospodarstwa rozpoczyna się z chwilą nabycia lub objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego, a kończy się z chwilą rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa jako kierujący. O prowadzeniu gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem świadczą w szczególności:
  • zgłoszenie zwierząt gospodarskich do rejestru w celu prowadzenia działalności rolniczej,
  • wystąpienie o płatności bezpośrednie,
  • wystąpienie o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej,
  • prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej.

  Warunki dotyczące wnioskodawcy:

  Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wynikające z wykształcenia lub stażu pracy w rolnictwie. Możliwość uzupełnienia wykształcenia w terminie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

  Warunki dotyczące gospodarstwa określonego w biznesplanie:

  • powierzchnia użytków rolnych równa co najmniej średniej krajowej, a w przypadku gospodarstw położonych w województwach o średniej niższej niż krajowa – równą co najmniej średniej wojewódzkiej, oraz nie większą niż 300 ha,
  • przynajmniej 70% minimalnej wielkości gospodarstwa stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub JST,
  • ma wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 13 tys. euro i nie większą niż 150 tys. Euro.

  Zobowiązania beneficjenta:

  • prowadzenie gospodarstwa jako kierujący co najmniej 5 lat od dnia wypłaty I raty pomocy,
  • realizacja biznesplanu,
  • zwiększenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa o przynajmniej 10%,
  • podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
  • prowadzenie uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie.